Allmänna villkor

Version 2021-06-06

1. Allmänt och giltighet

EA B2B AB (559157–3414), Hovslagarvägen 51, 151 62 Södertälje (”B2B”) tillhandahåller på hemsidan www.b2bsign.se, signeringstjänster till både juridiska och fysiska personer (härmed kallade ”Kunden”) på de villkor som följer enligt dessa allmänna villkor (”Villkor/en”). Bolaget tillhandahåller

 • Finansiell rådgivning till företag, ge företagslån samt bedriva därmed förenlig verksamhet via hemsidan www.b2blan.se
 • Digital signeringstjänst via hemsidan www.b2bsign.se, och uppfyller kraven för sådan verksamhet enligt Europeiskt regelverk
 • Andra tjänster kan tillkomma allteftersom och vid behov kan dessa villkor komma att uppdateras för att hantera nya tjänster

Dessa allmänna villkor är begränsade till tjänsten B2B Sign och gäller i samband med att en användare, antingen privat person eller som representant för ett företag, godkänner dessa allmänna villkor genom digital registrering med hjälp av BankID på hemsidan www.b2bsign.se.

Dessa allmänna villkor samt B2B:s Integritetspolicy (tillsammans ”Villkoren”) gäller och är rättsligt bindande för B2B och Kunden. Villkoren reglerar i sin helhet avtalsförhållandet mellan B2B och Kund.

I egenskap av Kund har jag noga läst igenom villkoren, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som innefattas.

Signeringstjänsten gör det möjligt för kunden att elektroniskt signera och verifiera äktheten av elektroniskt förseglade dokument och därtill hörande kringtjänster. Häri inkluderas även att få tillgång till B2B juridiskt granskade mallar. Kunden kan även själv importera mallar från sin egen Google Drive till B2B Sign funktionen ”Mina mallar” och därmed använda de i signeringstjänsten. Mer om de tjänster som tillhandahålls av B2B finns beskrivet på hemsidan. B2B har för avsikt att tillföra nya kringliggande tjänster allteftersom behoven analyserats och marknaden efterfrågar det. Vi hänvisar till hemsidan för en uppdaterade vy av tjänster.

För ytterligare information och vid behov kan B2B Sign teamet nås via Kundtjänst på hemsidan eller via e-post info@b2bsign.se alternativt support@b2bsign.se.

 

2. Priser

B2B Sign tillämpar ingen abonnemangsmodell, Kunden betalar i stället för de Krediter som man önskar införskaffa och debiteras Krediter vid signering eller nyttjande av B2B färdiga mallar. Det är den part (”Kunden”) som initierar en signeringsprocess som betalar för signeringsprocessen, de andra (”Mottagande”) parterna betalar inte för dokument att signera.

Priset för inköp av Krediter, priset för en tjänst i termer av Krediter samt transaktionskostnader och andra hörande kostnader framgår tydligt på hemsidan och presenteras till Kunden innan ett köp utförs. Kunden får även ett kvitto vid varje köp av Krediter till sin e-postadress. B2B förbehåller sig rätten att årligen indexjustera priser och transaktionsavgifter enligt rådande marknadsindex.

Mer information om priser och villkor finns i Köpvillkor.

 

3. Kunden ansvarar för innehållet som signeras

B2B äger rätten till själva tjänsten som plattformen erbjuder och samtliga funktioner däri. Däremot är det Kunden som äger rättigheterna till det material som Kunden laddar upp på sidan för vidare signering eller för annan process.

B2B granskar ej innehållet i dokument som Kunden laddar upp för signering, därtill ansvarar B2B ej för vilket innehåll som Kunden laddar upp och som Kunden och/eller andra parter signerar. B2B använder enbart det uppladdade materialet på sådant sätt som erfordras för att fullgöra signeringstjänsten.

Användning av B2B tjänst sker på Kundens egen risk och B2B frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppkomma till följd av användning av tjänsten.

B2B äger rätten till själva mallarna som publiceras publikt på sidan, dessa återfinns under fliken ”Mallar”. B2B säkerställer också att dessa är juridiskt granskade.

Kunden däremot äger rätten till de dokument som alstras efter att Kunden fyllt i diverse fält i mallarna och skapat ett slutligt PDF dokument.

B2B ansvar är under inga omständigheter större än summan av Kundens erlagda betalningar för användandet av tjänsten under den månaden innan Kunden vidtar åtgärd eller för gällande ett krav mot Leverantören

B2B sparar dokument på obestämd tid, dessa återfinns för Kunden på hemsidan under funktionen ”Arkiv” eller ”Pågående processer”. Detta så länge kunden inte skriftligen meddelat oss att rensa bort arkiverade dokument. Detta så länge kunden inte skriftligen meddelat oss att rensa bort arkiverade dokument. Läs mer i B2B Integritetspolicy kring sparande av dokument.

En mottagande part som har signerat ett dokument via B2B Sign men som inte varit en initierande part och laddat upp dokumentet kan hitta de dokument som denne signerat i sin e-post. Den mottagande parten räknas ej som kund.

Denna mottagande part kan genom att registrera sig på B2B Sign bli kund och får då tillgång till dokument som initierats av andra parter men som denne signerat.

 

4. Verifiera integriteten av ett signerat dokument

När samtliga parter har signerat ett dokument kommer dokumentet att förseglas elektroniskt i PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) format enligt Europeiska eIDAS regelverket. Samtliga parter kommer att erhålla en kopia av det elektroniskt förseglade dokumentet till sina e-postadresser. För att verifiera integriteten av det förseglade dokumentet kan användaren ladda upp det förseglade dokumentet till B2B Sign verifikationstjänst, app.b2bsign.se/verify, och få omedelbar respons om äktheten. Användaren kan då verifiera att förseglingen är äkta och inte ändrats i efterhand.

Den här tjänsten är tillgänglig på obestämdtid

B2B förbinder sig att behandla all konfidentiell information från Kunden enligt vår Integritetspolicy och därmed på ett strikt sätt inte avslöja informationen till annan part eller för egen räkning om det så inte behövs för att fullfölja tjänsten enligt Integritetspolicy eller om inte Kunden givit skriftligt samtycke till det.

Snarlikt har B2B ej för avsikt att använda Kundens uppladdade material för vidare marknadsföring eller presentationer. Om inte Kunden givit skriftligt samtycke till det.

B2B har följande åtaganden 

Kostnadsfri support avseende fel eller driftstörningar i Leverantörens tjänster.

Ha sekretessavtal med samtliga medarbetare som kommer i kontakt med kundens meddelanden eller uppgifter

Följa PUL och GDPR, se mer på Integritetspolicy.

Kunden har följande åtaganden 

 • Kunden får ej överlämna sin inloggning till annan part; därtill räknas att logga in via BankID åt annan part
 • Kunden åtar sig att följa kraven som utfärdaren av BankID kräver
 • På ett medvetet sätt försöka förstöra tjänsten för sig själv, andra användare eller för B2B
 • Kunden åtar sig att förhindra obehörig användning. Kunden friskriver B2B från allt ansvar till följd av obehörig användning
 • Kunden åtar sig att enbart använda tjänsten för lagliga ändamål
 • Kunden åtar sig att hålla B2B skadelös avseende samtliga krav från tredje part som riktas mot Kunden eller B2B med anledning av Kundens användning av tjänsten
 • I test förfaranden får kunden använda sig av fingerade uppgifter, om inte särskilt godkännande erhållits för användning av ”produktionsdata” så som riktiga personuppgifter

B2B har rätt att med omedelbar verkan och utan meddelanden spärra av Kunden från vidare användning av tjänsten om kunden bryter mot dessa användarvillkor, använder tjänsten på ett misstänkt olagligt sätt eller ifall det finns en säkerhetsrisk.

Force Majeure: varken B2B eller Kunden kan hållas ansvariga för händelser utom rimlig kontroll för B2B eller Kunden

 

5. Registrering på hemsidan

Registrering hos B2B sker digitalt. För att fullfölja en registrering som förstagångsanvändare på hemsidan måste användaren autentisera sig med sitt BankID.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till B2B är korrekta.

 

6. Oförutsebara kostnader

B2B kan närsomhelst ändra sina priser för köp av krediter. Det ska inte påverka kundens redan införskaffade krediter. Läs mer om krediter på Köpvillkor.

Kostnadsändringar för Kunden kan vara resultat av marknadsändringar, om B2B:s verksamhet skulle påverkas av oförutsebara kostnader på grund av myndighetsbeslut, lagbud, politiska åtgärder eller annan omständighet som är utanför B2B:s kontroll.

 

7. Tjänstens tillgänglighet

B2B räknar med att vara uppe och därtill tillgänglig dygnet runt, året om. Dock kan tjänsten ligga nere på grund av:

 • Nätproblem så som fel eller avbrott hos B2B nätvärkstjänsteleverantör
 • Driftstörningar
 • Underhåll på sidan, vid planerade nedtider längre än 60 minuter kommer B2B att göra sådan information tillgänglig för kunden. Om underhåll planeras till kortare tider än 60 minuter förhåller sig B2B att inte informera på hemsidan sådant underhåll.

 

8. Ansvarsbegränsning

B2B, dess ägare, anställda, styrelse, partners eller konsulter, kan aldrig hållas ansvariga för de skador (direkta eller indirekta), inklusive (men inte begränsat till) förlorad produktion, förlorade avtal, förlorade inkomster, förlorade data, förlorad information eller produktionsavbrott, som på något sätt har samband med användandet av eller oförmågan att kunna använda B2B:s hemsida eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med dokument signerade via B2B:s tjänst. Vidare kan inte B2B hållas ansvarigt om informationen på hemsidan innehåller misstag, brister eller felaktigheter.

B2B försöker att så långt det rimligen är möjligt att se till att informationen på hemsidan är korrekt. Detta kan dock inte garanteras då materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. B2B kan inte lämna några garantier gällande driften av denna hemsida eller dess säkerhet.

Information kan snappas upp och B2B lämnar inga garantier för att hemsidan eller servrarna som gör hemsidan tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga element.

Vidare är B2B alltid befriad från ansvar gentemot Kund om B2B förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför B2B:s kontroll eller förmåga som B2B inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående, och vars följder B2B inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om B2B förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse,

 

9. Personuppgifter och cookies

B2B tar Kundens integritet och personuppgifter på största allvar. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna behandlas i huvudsak för att B2B ska kunna kontrollera identitet och andra orsaker beskriva i B2B Integritetspolicy.

B2B använder cookies och liknande teknik för att tillhandahålla nödvändig plattformsfunktion, webbanalys och marknadsföring. Läs mer om hur B2B använder cookies och liknande teknik i Cookie-policy.

 

10. Förändringar i villkoren

Ändring som är till uppenbar fördel för Kunden gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för Kunden. De aktuella Villkoren finns alltid tillgängliga på B2B:s hemsida.

Information till Kund om ändring enligt ovan sker i enlighet med punkten nedan.

 

11. Meddelanden

B2B kan skicka meddelanden till Kunden genom e-post, sms eller publicering på hemsidan. Meddelanden till Kunden ska anses ha kommit denne till handa omedelbart vid meddelande via e-post, sms samt publicering på Webbplatsen.

B2B ska anses ha fullgjort sin underrättelseskyldighet genom att skicka meddelande till den senast uppgivna e-postadressen eller telefonnumret även om dessa inte längre används av Kunden eller annars är obrukbara.

 

12.  Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren. Vid eventuell tvist i tolkning och tillämpning av Villkoren mellan B2B Sign och Kunden ska avgörande ske vid svensk domstol.